evClick on the button for the English version


Reglement BSC Unisson O16-toernooi 2017

01. De deelnemende verenigingen zijn in twee poules ondergebracht. Deze indelingen zijn bindend. Wijzigingen hierin zijn niet mogelijk.

02. De poule-indeling is opgenomen in het wedstrijdprogramma. Gespeeld wordt in een zogenaamde halve competitie, zodat elke ploeg een ander éénmaal ontmoet.

03. De duur van de wedstrijd is bepaald op 2 x 25 minuten, met een rustpauze van 5 minuten. Voor de aanvang van elke wedstrijd dient te worden getost.

04. De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Protesten hiertegen zijn niet mogelijk.

05. Waarschuwing en verwijzing
a. Een speler, die tijdens één der wedstrijden uit het veld gezonden wordt (rode kaart), wordt voor de rest van deze wedstrijd en tevens voor de eerst volgende wedstrijd geschorst.
b. Een speler, die tijdens één der wedstrijden een officiële waarschuwing krijgt (gele kaart), wordt bij een tweede officiële waarschuwing (gele kaart) de eerst volgende wedstrijd geschorst.
c. Twee officiële waarschuwingen (gele kaarten) in dezelfde wedstrijd betekent, dat de speler uit het veld wordt gezonden (rode kaart), zie 5a.

06. Tijdens bet toernooi gelden de normale invallerbepalingen: per wedstrijd vijf veldspelers of vier veldspelers en de keeper.

07. Uiterlijk 5 minuten voor aanvang van iedere wedstrijd dienen desbetreffende teams bij het veld aanwezig te zijn.

08. Indien de clubkleuren van twee tegen elkaar spelende verenigingen naar het oordeel van de scheidsrechter niet duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, dan dient de in bet wedstrijdschema als eerstgenoemde vereniging voor andere kleding te zorgen. Dit dient te geschieden in overleg met het wedstrijdsecretariaat. Is andere kleding door omstandigheden niet beschikbaar, dan bepaalt het wedstrijdsecretariaat in welke kleding de eerst genoemde vereniging speelt. Desnoods in kleding, die door de organisatie ter beschikking wordt gesteld. Gaat de eerst genoemde vereniging hier nog niet mee akkoord, dan volgt reglementair een nederlaag van 0-3.

09. Iedere ploeg dient voor aanvang van de eerste toernooiwedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat een elftallijst in te leveren met daarop de naam, voornamen, geboortedatum en vast rugnummer van elke speler.

10. Wanneer in een poule twee of meer ploegen in punten gelijk eindigen, wordt de volgorde bepaald door het doelsaldo. Dit is het aantal gescoorde doelpunten, verminderd met het aantal tegendoelpunten. Indien de doelsaldi eveneens gelijk zijn, dan is het aantal gescoorde doelpunten bepalend. Is dit ook gelijk, dan worden er per ploeg 5 strafschoppen genomen om de eindstand te bepalen. (zie hiervoor de bijlage betreffende het nemen van strafschoppen).

11. In de finale poule spelen de nummers 1 en 2 uit de poules A en B kruisfinales evenals de nummers 3 en 4 uit beide poules. Hierna volgende de plaatsingswedstrijden ter bepaling van de einduitslag. Indien een wedstrijd in de finale poule gelijk eindigt, wordt door middel van 5 strafschoppen per vereniging de einduitslag vastgesteld (zie bijlage reglement inzake strafschoppen). Een uitzondering hierop vormt de finale wedstrijd om de eerste en tweede plaats. Indien hier na het verstrijken van de normale speeltijd de stand gelijk is, wordt de wedstrijd met 2 x 10 minuten verlengd. Als dan nog geen beslissing is verkregen, worden er eveneens strafschoppen genomen, waarbij eerder genoemde regeling van kracht wordt.

12. De organisatoren van het toernooi stellen zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van kleding en/of andere voorwerpen.

13. Het uitwisselen van vaantjes is gebruikelijk.

14. Officials en spelers die aan het toernooi deelnemen, dienen zelf een verzekering af te sluiten tegen ziekte en ongevallen tijdens hun verblijf in Nederland.

15. Daar waarin deze reglementen niet voorzien beslist de toernooicommissie. Deze beslissing is bindend.

Reglement bij het nemen van strafschoppen (volgens officiële tekst KNVB en FIFA)

01. De scheidsrechter bepaalt op welk doel alle strafschoppen zullen worden genomen.

02. De scheidsrechter zal laten raden. De partij waarvan de aanvoerder juist raad kan kiezen welk team de eerste strafschop neemt.

03. R
a. Met inachtneming van de bepalingen vermeld in de paragrafen c en d hierna genoemd, zal elke partij 5 strafschoppen nemen.
b. De strafschoppen worden om en om genomen.
c. Het nemen van de strafschoppen zal niet worden voortgezet, zodra een partij zodanig aantal doelpunten heeft behaald, hetgeen door andere partij niet meer kan worden bereikt; eerst genoemde partij wordt dan tot winnaar verklaart.
d. Indien nadat elke partij 5 strafschoppen heeft genomen, ieder een gelijk aantal doelpunten heeft behaald, wordt op dezelfde wijze doorgegaan met het nemen van strafschoppen tot iedere partij een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen (hetgeen er niet 5 behoeven te zijn), en een partij een doelpunt meer heeft behaald dan de andere partij.
De partij die de meeste doelpunten heeft behaalt, wordt tot winnaar gekozen.

05. R
a. Met inachtneming van de in onderstaande paragraaf b genoemde uitzonderingen, zullen alleen spelers die bij het einde van de wedstrijd in het speelveld zijn – tijd van eventuele verlenging inbegrepen – gerechtigd zijn deel te nemen aan het nemen van strafschoppen. Hiertoe behoren ook de spelers die op dit tijdstip niet op het speelveld zijn, omdat zij het met of zonder toestemming van de scheidsrechter verlaten hadden.
b. Onder voorwaarden dot zijn partij nog niet reglementair voorgeschreven wissels heeft gebruikt, mag de doelverdediger, die tijdens het nemen van de strafschoppen geblesseerd raakt en als gevolg daarvan als doelverdediger niet verder kan deelnemen aan de strafschoppen, door een wisselspeler vervangen worden.
Elke strafschop moet door een andere speler genomen worden, alleen als alle verkiesbare spelers, met inbegrip van de doelverdediger (of de wisselspeler, die hem, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 5, heeft vervangen) een beurt hebben gehad, mag een speler van dezelfde ploeg een tweede strafschop nemen.
Elke speler, die voldoet aan het bepaalde in lid 5, mag zijn doelverdediger ten alle tijde vervangen gedurende het nemen van de strafschoppen.

06. R
a. Alle spelers, met uitzondering van de twee doelverdedigers en de nemer van de strafschop, moeten tijdens het nemen van de strafschop in de middencirkel blijven.
b. De doelverdediger, die van de zelfde partij is als de nemer van de strafschop, moet zich opstellen buiten het strafschopgebied en wel achter de lijn die evenwijdig loopt met de doellijn en op tenminste 9.15 meter van de strafschoppunt.
Tenzij in paragrafen 1 t/m 8 anders is bepaald, is het toepasselijk hetgeen in de spelregels voor het nemen van strafschoppen is voorgeschreven. De hierbij behorende officiële beslissingen zijn eveneens van toepassing op bovenstaande voorwaarden.


Volg ons BSC Unisson O16-toernooi ook op: