Algemene Ledenvergadering

Beste sportvrienden,

Het bestuur nodigt U uit voor de algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op maandag 29 oktober 2018 om 20:00 uur in het clubgebouw De Zweede aan de Boekelosestraat 275 in Boekelo.

De Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering 23 oktober 2017    Notulen
4. BSC Unisson 2.0
5. Financiën
a. Verslag penningmeester
b. Verslag kascommissie
c. Vaststelling contributie
d. Vaststelling begroting
6. Huldiging leden
7. Benoeming bestuursleden
a. Periodiek aftredend penningmeester:​Lennart Schoonheden,​niet herkiesbaar
b. Periodiek aftredend algemeen lid:​Peter Teussink, ​​herkiesbaar

Namen tegenkandidaten voor bovengenoemde functies dienen uiterlijk drie dagen voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te zijn ingediend. De kandidaatstelling dient door tenminste tien leden te worden gesteund, terwijl een door de kandidaten een ondertekende akkoordverklaring moet zijn bijgevoegd.

8. WVTTK
9. Rondvraag
10. Sluiting

Wij rekenen op Uw komst!

Met sportieve groet,

Namens het Bestuur BSC Unisson

Andre Borgeling, secretaris.

Email: secretaris@bscunisson.nl